A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Handler Balázs által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek az eltunthid.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekről.

Teljes jogi név: Handler Balázs

E-mail cím: info@eltunthid.hu

Postai cím: 1104, Budapest, Szentimrey utca 19.

Az adatkezelés céljai, jogalapja

1. Facebook oldal: Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása céljából üzemeltetett Facebook oldalon is találkozunk személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutunk.

2. Kapcsolatfelvétel e-mailen keresztül: E-mail írása esetén látni fogjuk e-mail címét. A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat.

4. Sütik („Cookies”): A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépeden. A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el önt.

Az adatok tárolásának időtartama

Hacsak jogszabály, vagy jelen Tájékoztató másként nem rendeli, a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől a lehető legrövidebb időn belül. 

Címzettek

Tevékenységünk egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe. 

 Emailek fogadása és küldése: Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA (Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Facebook oldal: Facebook Inc. Menlo Park, California, USA Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update (Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Tárhelyszolgáltatás: Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.,

Adatszolgáltatás harmadik országba

Az ön adatai az USA-ban is hozzáférhetőek az USA-ban bejegyzett címzettek számára. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https:/ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacyshield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks),

 és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield ) is betart.

Az érintett jogai

1.Hozzáférés a személyes adatokhoz: Weboldalunk látogatói jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket;

az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számolunk fel. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át (.doc, .pdf, .xls, .jpg stb.), kivéve, ha az érintett másképp kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

2. Helyesbítéshez való jog 

Weboldalunk látogatói jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

3.Törléshez való jog. Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni weboldal látogatónk kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

a látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 a látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, amelyet törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy weboldal látogatónk kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését. Nem kell törölnünk a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontoljuk, és írásban megválaszoljuk a döntésünk. A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltünk, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

4.Az adatkezelés korlátozásához való jog 

A weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig;

az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

a felhasználó tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a felhasználót előzetesem tájékoztatjuk. A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltünk, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A felhasználót kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

5.Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.Tiltakozás joga

A felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek felhasználónk érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A tevékenységünk során NEM gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

Panasz esetén

Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, kérjük, írjon az info@eltunthid.hu email címen. Amennyiben tevékenységem az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu).

Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor ezeket a jogszabályokat vettük figyelembe

A Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettük figyelembe.

Jelen tájékoztató 2019.12.09-én lép hatályba.